AVVN/SVIN

27 maart 2020

Post van de SVIN

De Gemeente Rotterdam heeft middels de noodverordening tot 01 juni 2020 maatregelen afgekondigd. Voor de tuincomplexen houdt dat het volgende in: 

blijf zo veel mogelijk thuis 

bezoek de tuin met maximaal 2 personen 

geen visite op de tuin, barbecue met maximaal 2 personen 

het verenigingsgebouw, winkel, schuur, toiletgebouw en sportveldje zijn gesloten   

houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij een praatje op het pad en onderhoud van het semi-openbare deel   

leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen heeft, blijven thuis. Het volkstuincomplex wordt niet gebruikt als quarantaine oord.   

Burgemeester Aboutaleb heeft de Noodverordening COVID-19 afgekondigd. Handelen in strijd met de voorschriften uit deze verordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Strafmaatregelen kunnen zijn: hechtenis, een geldboete of sluiting van het volkstuincomplex. Tevens wanneer u zich niet houdt aan deze maatregelen, zal dit onmiddellijk leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap en verwijdering van het complex. 

Wanneer iedereen zich houdt aan deze regels kan het complex open blijven en kunnen we ervoor zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperkt wordt. 

16 maart 2020

POST van het AVVN

Coronavirus: preventie in de vereniging en op het tuinpark

Gisteren, 15 maart 2020, heeft de regering nieuwe maatregelen afgekondigd en adviezen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen en adviezen gelden tot in ieder geval 6 april a.s.
Wat betekent dit voor tuinverenigingen?

Verplichting:

De afgekondigde verplichte sluiting van eet- en drinkgelegenheden per 15 maart 18.00 uur geldt óók voor verenigingsgebouwen/clubhuizen met een horecafunctie. Dit is geen advies, maar een maatregel van overheidswege die opgevolgd dient te worden.

Adviezen:

Om overdracht van of besmetting met het coronavirus te voorkomen en in ieder geval zo veel mogelijk te beperken, hebben wij de volgende adviezen voor tuinverenigingen samengesteld:

 • Sluit alle algemene verenigingsgebouwen zoals clubhuis (ook die
  zonder horecafunctie), tuinwinkel en toiletten;
 • Hou geen activiteiten, evenementen en/of bijeenkomsten met of voor leden en/of gasten, ook niet in de buitenlucht;
 • Organiseer geen algemeen werk of onderhoud;
 • Hou geen bestuurs-, commissie- of andere vergaderingen. Overleg
  zonodig en indien mogelijk via e-mail, whatsapp, de telefoon (conference call) of videobellen.
 • Het tuinenpark kan openblijven en tuinders kunnen naar hun eigen tuin, mits men tenminste 1,5 meter afstand houdt tot anderen. Communiceer hierover. Vraag leden direct sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden.
  Geef aan dat men in ieder geval niet naar de tuin moet komen als ze verkouden zijn, koorts hebben, of zich ziek voelen.
 • Ga na waar op het tuinpark mogelijke bronnen zijn van
  contactbesmetting, zoals kranen, pompen, handvatten van kruiwagens. Geef daar voorlichting over en zorg voor regelmatig schoonmaken van deze bronnen of roep leden op zelf zorg te dragen voor ontsmetting/reiniging voor gebruik.
 • Overweeg om de toegangspoort(en) tussen zonsop- en ondergang open te laten. Minder handen aan de poort betekent minder kans op besmetting.

Deze adviezen gelden in ieder geval tot 6 april 2020 en zijn gebaseerd op de informatie van de Rijksoverheid tot 16 maart 2020. Hou met regelmaat berichtgeving van de overheid (RIVM) in de gaten en volg nieuwe (mogelijk tussentijdse) algemene adviezen of maatregelen op.
AVVN, 16 maart 2020


AVVN/SVIN

Vanaf 01 januari 2018 is de RBvV opgehouden te bestaan. Daarmee zijn we een stuk belangenbehartiging, advies en bijstand kwijt geraakt. Om in deze woelige tijden hiervan  toch verzekerd te blijven hebben wij besloten collectief lid te worden van het AVVN. Doel van het AVVN is het zorgdragen van het probleemloze voortbestaan van de aangesloten verenigingen. Zij hebben al ruim 215 tuinverenigingen en bonden bij zich aangesloten en hun ambitie is om dit sterk uit te breiden om een van de grootste organisaties op het gebied van groen en tuinieren te worden.
Belangenbehartiging en kennisuitwisseling. Advies en bijstand. Hulp bij onderhandelingen. Informatie en voorlichting. Dat zijn de kerntaken van het AVVN waarmee ze al sinds 1928 tuinverenigingen ondersteunen.
Van het AVVN ontvangen wij ieder kwartaal het tijdschrift: De Tuinliefhebber.


Kijk voor meer informatie op hun website: www.avvn.nl

De Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) is de nieuwe beheerder van de volkstuinen in Rotterdam. 

De constructie is dat de SVIN de volkstuinparken van de gemeente huurt en ze onderverhuurt aan de afzonderlijke tuinverenigingen. Daarmee krijgen de verenigingsbesturen meer dan voorheen het geval was een verantwoordelijke rol en meer invloed en zeggenschap in het reilen en zeilen op het tuinpark en in de vereniging. De SVIN zal hen in de opstartfase hierin coachen en begeleiden. De individuele tuinders huren hun tuinen niet meer, maar krijgen die in gebruik door hun verenigingslidmaatschap. Om de lokale contacten te optimaliseren opent de SVIN op korte termijn een Steunpunt Volkstuinen Rotterdam.Tot het takenpakket van de SVIN behoort onder meer het onderhoud aan de verhardingen, de terreinafscheidingen en het openbaar groen van de volkstuinparken. Samen met de gemeente houdt zij toezicht op eventuele overtredingen op de tuinparken. Verder int de SVIN de huren. Alle tuinders met een zelfde type tuin, te weten volkstuin of nutstuin, gaan dezelfde prijs betalen. Voor sommigen stijgt de prijs per m², voor anderen zal die juist dalen. Om iedereen te laten wennen is een overgangsperiode van 3 of 5 jaar overeengekomen, waarin de huren stapsgewijs gelijk worden getrokken.Voorzitter Ruud Grondel van de SVIN is ingenomen met de overeenstemming en overeenkomst met de gemeente. “Het is goed voor het Rotterdamse volkstuinwezen dat een partij met wortels in de volkstuingrond verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud.” Tevredenheid ook over de looptijd van het contract: effectief 10 jaar. “We zijn een toekomstgerichte organisatie, dat biedt perspectief om samen met de tuinverenigingen een innovatief en divers aanbod van volkstuinen te ontwikkelen.
Wethouder Robert Simons van Stedelijke Ontwikkeling verwacht een goede samenwerking met de SVIN. Hij geeft aan dat de gemeente heeft geïnventariseerd waar op de volkstuinparken nog sprake was van achterstallig onderhoud. Dat wordt dan nog aangepakt, zodat de SVIN een goede start maakt.